Tanév rendje

Jogszabályi háttér:

 A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

1. A tanév

 • A tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap.
 • A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 • Az első félév és tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2. Tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). – ELMARADT
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).
 • A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
 • Az iskola a meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
 • A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

3. Tanítás nélküli munkanapok

 • A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
1. nap: 2023. április 5. (szerda) Tavaszi nevelési értekezlet
2. nap: 2022. november 24. (csütörtök) Pályaorientációs nap
3. nap: 2023. április 17. Tankerületi pedagógiai szakmai nap
4. nap: 2023. június 14. (szerda) DÖK nap

 Munkanap-átrendezések, munkaszüneti napok 

2022. okt. 15. szombat  2022. október 31. hétfőt, mely munkaszüneti nap lesz, 2022. október 15-én, szombaton kell ledolgozni. munkanap
2022. okt. 23. vasárnap Az 1956-os
forradalom ünnepe
nemzeti ünnep
2022. okt.29-nov. 1. szombat-

keddig

Mindenszentek. Munkanap-áthelyezés lesz ekkor is. A hosszú hétvége 2022. október 29. szombattól – november 1. keddig, mindenszentek napjáig tart.

Azon a héten az első munkanap november 2., szerda.

munkaszüneti
2022. dec. 24.  szombat Szenteste  
2022. dec. 25. vasárnap Karácsony munkaszüneti
2022. dec. 26.  hétfő Karácsony munkaszüneti
2022. dec. 31.  szombat  Szilveszter  munkaszünet
2023. jan.1. vasárnap Újév első napja munkaszünet
2023. márc.15. szerda Az 1848-as forradalom ünnepe munkaszünet
2023. ápr.7. péntek Nagypéntek munkaszünet
2023. ápr.10. hétfő Húsvét hétfő munkaszünet
2023. máj.1. hétfő Munka ünnepe munkaszünet
2023. máj.29. hétfő Pünkösd hétfő munkaszünet

4. Az általános iskolai beiratkozás

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én (csütörtök-péntek) kell beíratni.

5. A témahetek és a témanap megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon vesz részt a programokon, tanítási órák, egyéb foglalkozás, témahét, témanap keretében.

6. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

    A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

 • a) a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–8. évfolyamokon;
 • c) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
 • d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.
 • Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt.
 • A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint.
 • A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.
 • A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.
 • A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor online formában.
 • A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor online formában.
 • Az iskolák a bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére.
 • A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.
 • szeptember 19. és 2022. október 10. között az iskola online formában megszervezi az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát.
 • A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák 5-8. évfolyamos tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg.
 • A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
 • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.
 • Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.
 • A meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.
 • január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.
 • Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.
 • A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
 1. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

(vírushelyzettől függően online vagy személyes jelenléttel)

 • Szülői értekezletek: szeptember 5. (hétfő) – 16. (péntek)

                                 február 6. (hétfő) – 17. (péntek)

                                 május 8. (hétfő) -12. (péntek)

 • Fogadóórák: október – egyéni egyeztetés szerint

                                 november 7. (hétfő) -11. (péntek) iskolai közös fogadóóra

                                 december – egyéni egyeztetés szerint

                                 január – egyéni egyeztetés szerint

                                 március – egyéni egyeztetés szerint

                                 április 10. (hétfő) -15. (péntek) iskolai közös fogadóóra

A fogadóórák egyéni egyeztetés, jelentkezés után online vagy offline módon lesznek megtartva a járványügyi szabályozásoknak megfelelően.

8. A 2022/23-es tanév tervezett beiskolázási programja

 • szeptember: kapcsolatfelvétel a városi óvodák vezetőivel
 • október: szakmai beszélgetés a Mesék Háza Óvoda és a Palotakerti Óvoda óvónőivel
 • november: óvodások meghívása a Márton-napi felvonulásra (járványhelyzet függő)
 • január, február: mese-akadályverseny (járványhelyzettől függő)
 • február 17. (péntek): beiskolázási tájékoztató a leendő elsős szülők számára (járványhelyzettől függő)
 • március 24. (péntek): nyílt nap leendő elsős szülőknek (járványhelyzettől függő)
 • április: kézműves-foglalkozással egybekötött teadélelőtt iskolánk iránt érdeklődő leendő elsős gyerekeknek, s azok szüleinek (járványhelyzettől függő)
 • június: nyílt nap a már iskolánkba beiratkozott óvodásoknak, amelyen játékos foglalkozások keretében megismerhetik leendő tanítóikat

9. Tanulmányi versenyek

 • Bolyai Matematikaverseny
 • Bolyai Magyar Csapatverseny
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny
 • Medve Szabadtéri Matematikaverseny
 • Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
 • Erzsébet királyné vers- és prózamondó Verseny
 • Tankerületi szavaló- és prózamondó verseny
 • Tankerületi ökoverseny
 • Tankerületi rajz- és fotóverseny
 • Tankerületi idegen nyelvi (angol) vers- és prózamondó verseny
 • Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
 • „Tiszán innen – Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny
 • Megyei atlétikaverseny
 • Országos röplabdaverseny
 • Kobak Kosárlabdaprogram
 • Bozsik Fociprogram
 • Körösök menti matematika- és magyar levelezős verseny
 • Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
 • Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny, német nemzetiségi nyelv és irodalom
 • Országos nemzetiségi rajzverseny
 • Petőfi 200 komplex művészeti verseny

 10. Színházi, tánc és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek és őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának tervezett időpontjai

 Egyéni tervezés főként osztályonként, évfolyamonként, az osztályfőnökök szervezésében, a tanórán kívüli szabadidős programok terhére.

A Lázár Ervin Program keretében a Dunakeszi Tankerületi Központ és az intézményünk közös szervezésében valósul meg a kulturális programok látogatása.

11. A nemzeti ünnepek, hagyományra épülő iskolai ünnepek, megemlékezések időpontja

 • Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély
 • Október 6. Az aradi vértanúk napja, nemzeti ünnep
 • Október 23. Az 1956-os forradalom napja, nemzeti ünnep
 • Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja, nemzeti ünnep
 • Április 16. A holokauszt áldozatainak napja, nemzeti ünnep
 • Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja, nemzeti ünnep
 • Június 23. (péntek) Tanévzáró ünnepély
 • Június 16. (péntek) Ballagás

Elérhetőségek

OM azonosító: 037328
Cím: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
Intézményvezető: Ginczli Lajosné
E-mail: igazgato@godollo-petofi.hu
Telefon: + 36 30 783 9215
Titkárság: + 36 30 783 9195

Támogatónk

Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Kaiser Péter

Elérhetőség: peter.kaiser@gnno.hu

Csengetési rend

1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 11.00 – 11.45
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.00 – 13.45
7. óra: 13.55 – 14.40


Dunakeszi Tankerületi Központ

Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Központi telefon: +36 (27) 795-206

E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu


Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztségviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45
Közérdekű adatok: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-dk