Tanév rendje

Jogszabályi háttér:

 A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről

1. A tanév

 • A 2023/2024. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap.
 • A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 • Az első félév és tanításai év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

2. Tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).
 • A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén –gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
 • Az iskola a meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
 • A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

3. Tanítás nélküli munkanapok

 • A tanítási évben – a tanítási napokon felül- a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
1. nap: 2023. november 6. (hétfő) Őszi nevelési értekezlet
2. nap: 2023. november 24. (péntek) Pályaorientációs nap
3. nap: 2024. május 10. (péntek) Tavaszi nevelési értekezlet
4. nap: 2024. június 20. (szerda) DÖK nap

4. Az általános iskolai beiratkozás

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én (csütörtök-péntek) kell beíratni.

5. A témahetek és a témanap megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

a) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.,

b) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között,

c) Digitális Témahét 2024. április 8–12. között,

d) Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon vesz részt a programokon, tanítási órák, egyéb foglalkozás, témahét, témanap keretében.

6. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

  • 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés
  • 6–8. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;
  • 5–8. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.
 • A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–8. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.
 • A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.
 • A meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell
 • lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.
 • A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
 • Az iskolák a mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.
 • A Hivatal a mérések – kivéve a 9–11. évfolyam nyelvi méréseit – előzetes tanulói eredményeit 2024. június 14-ig küldi meg az iskoláknak.
 • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.
 • Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.
 • A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
 • január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e.
 • Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

7. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

 • Szülői értekezletek:
  • szeptember 4 (hétfő) – 8. (péntek)
  • február 12 (hétfő) – 16. (péntek)
  • május 6 (hétfő) -10. (péntek)
 • Fogadóórák:
  október – egyéni egyeztetés szerint
  november 13. (hétfő) -17. (péntek) iskolai közös fogadóóra
  december – egyéni egyeztetés szerint
  január – egyéni egyeztetés szerint
  március – egyéni egyeztetés szerint
  április 8 (hétfő) -12. (péntek) iskolai közös fogadóóra
 • Vezetői fogadóórák:
  • minden hónap 3. hét szerda 15.00-16.00

  • minden hónap 3. hét péntek 15.00-16.00

  • minden hónap 3. hét csütörtök 15.00-16.00

    

   A fogadóórák egyéni egyeztetés, jelentkezés után online vagy offline módon lesznek megtartva a járványügyi szabályozásoknak megfelelően.

8. A 2023/24-es tanév tervezett beiskolázási programja

 • szeptember: kapcsolatfelvétel a városi óvodák vezetőivel
 • október: szakmai beszélgetés a Mesék Háza Óvoda és a Palotakerti Óvoda óvónőivel
 • november: óvodások meghívása a Márton-napi felvonulásra
 • február 16. (péntek): beiskolázási tájékoztató a leendő elsős szülők számára
 • március 22. (csütörtök): nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek
 • május 24. (péntek): szülői értekezlet a leendő elsős szülők számára
 • június: nyílt nap a már iskolánkba beiratkozott óvodásoknak, amelyen játékos foglalkozások keretében megismerhetik leendő tanítóikat

9. Tanulmányi versenyek

 • Bolyai Matematikaverseny
 • Bolyai Magyar Csapatverseny
 • Zrínyi Ilona matematika verseny
 • Medve szabadtéri matematika verseny
 • 7-8. osztályosok Országos történelmi tanulmányi versenye
 • Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
 • Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny – városi
 • Tankerületi vers- és prózamondó verseny
 • Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
 • Országos angol nyelvi verseny
 • Herman Ottó országos biológia verseny
 • Justus von Liebig országos kémiaverseny
 • „Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési verseny
 • Megyei atlétikaverseny
 • Országos röplabdaverseny
 • Bozsik foci program
 • Nemzetközi kenguru matematika verseny

10. Színházi, tánc és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek és őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának tervezett időpontjai

 Egyéni tervezés főként osztályonként, évfolyamonként, az osztályfőnökök szervezésében, a tanórán kívüli szabadidős programok terhére.

A Lázár Ervin Program keretében a Dunakeszi Tankerületi Központ és az intézményünk közös szervezésében valósul meg a kulturális programok látogatása helyben az intézményben.

11. A nemzeti ünnepek, hagyományra épülő iskolai ünnepek, megemlékezések időpontja

 • Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség
 • Október 6. Az aradi vértanúk napja -nemzeti ünnep
 • Október 23. Az 1956-os forradalom napja – nemzeti ünnep
 • Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja – nemzeti ünnep
 • Április 16. A holokauszt áldozatainak napja – nemzeti ünnep
 • Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja – nemzeti ünnep
 • Június 21. (péntek) Ballagás
 • Június 28. (péntek) Tanévzáró ünnepség

Elérhetőségek

OM azonosító: 037328
Cím: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
Intézményvezető: Ginczli Lajosné
E-mail: igazgato@godollo-petofi.hu
Telefon: + 36 30 783 9215
Titkárság: + 36 30 783 9195

 

Az iskola nyitvatartása ügyintézés céljából:

Hétfő: 08:00 – 16:00

Kedd: 08:00 – 16:00

Szerda: 08:00 – 16:00

Csütörtök: 08:00 – 16:00

Péntek: 08:00 – 16:00

Tanulói ügyelet biztosítása:

Hétfő: 06:30 – 18:00

Kedd: 06:30 – 18:00

Szerda: 06:30 – 18:00

Csütörtök: 06:30 – 18:00

Péntek: 06:30 – 18:00

 

 

Támogatónk

Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Kaiser Péter

Elérhetőség: peter.kaiser@gnno.hu

Csengetési rend

1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 11.00 – 11.45
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.00 – 13.45
7. óra: 13.55 – 14.40


Dunakeszi Tankerületi Központ

Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Központi telefon: +36 (27) 795-206

E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu


Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztségviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45
Közérdekű adatok: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-dk